תנאי שימוש ופרטיות

ברוכים הבאים לאתר הבית של איבון לנדאו lanco.co.il.

אתר הבית לנקו הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כולל ומגוון נושאים בתחום הפרעות קשב וריכוז ואימון האישי בתחום. האתר מופעל באמצעות איבון לנדאו [עוסק מורשה]. השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה.

הגדרות

"מנהלת האתר"- מ.א. לנדאו שיווק וייזום בע"מ, עוסק מורשה – מספר עוסק: 512598152. "האתר"- www.lanco.co.il, "המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגויים, צילומים, אודיו ווידיאו,תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה משפטית, חווי דעה, פסקי דין, ספרים,טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים וכו’. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה שימוש באתר כמנוי ו/או כגולש מזדמן.

בעלות ותפעול

המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק למנהלת האתר. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר הם רכושה הבלעדי של הבעלים. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מנהלתה אתר.

המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר, וזאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידע כאמור.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה, הוצאה לאור, העתקה, ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים אלקטרוניים אחרים) אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום אחר המקושר לאתר, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.

לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:
דוא"ל: info@lanco.com כתובת מלאה: איבון לנדאו, רחוב בית הדפוס 1 ירושלים.

אחריות

הנהלת האתר והאתר מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא ישאו באחריות כלשהי בעניין. המידע.

הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הם מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

האתר בכללותו – כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר – מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא ("As-Is"). החברה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי א. המידע והחומר המצוי באתר. ב. לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או מהאתר. ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. או ה. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של הנהלת האתר אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של הנהלת האתר או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית (Hyperlink) בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

זכויות יוצרים

כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהנהלת האתרתכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים

באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם הנהלת האתר. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי הנהלת האתר, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי הנהלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו הנהלת האתר, אינה מעידה על כך כי הנהלת האתר, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן והיא אינה זהה לאמנת הפרטיות באתר – קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר הדנה בעניין הקישוריות להלן.

פרסומות

הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של הנהלת האתר ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

שמירה על פרטיות והסכמה לקבלת דיוורים

המשתמש מסכים כי הנהלת האתר והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים ו/או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהנהלת האתר נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.

חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של הנהלת האתר, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת הנהלת האתר.

לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם. הנהלת האתר והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

עדכונים ושינויים

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצהרות בדבר שמירה על פרטיות

האתר על מפעיליו משקיע מאמצים רבים על מנת להימנע ממצב בוא פרטיהם האישיים של המבקרים באתר, לא יזלגו. אנו מתחייבים שלא למסור בשום אופן את המידע המתקבל באתר לצד ג' כלשהו, בכפוך להוראות כל דין.
למען הסר ספק, מובהר בזה כי ההתחייבות המוזכרת בסעיף 4.1. לעיל אינה חלה על מקרים בהם מחייב החוק את האתר למסור את המידע ו/או במקרים בהם הספק שולח את המוצר אלייך ישירות ו/או קיים חשד להתנהגות כלשהי מתד המבקר באתר אשר יש בה כדי לגרום לחבלה לאתר ולפגיעה בגולשים.
הינך מצהיר בזה כי ידוע לך כי האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים לאבטחת האתר ומניעת פריצה אליו ופגיעה בפרטיות המשתמשים והמבקרים וכי לא ניתן למנוע מצבים כאמור לחלוטין. הינך מוותר בזה על כל טענה נגד האתר ו/או מפעיליו בגין שיבושים, תקלות, או בפגיעות באתר אשר עלולות לגרום לזליגת מידע.
הבעלים של האתר רשאים במקרה של חשד לדרוש בדבר זהותו של גולש ו/או רוכש באתר,פרטים אלה מבעל כרטיס האשראי: צילום כרטיס אשראי. צילום ת.ז. תשלום התשלום בגין המוצר יתבצע באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותו מסרת.
פרטי התשלום מועברים ומטופלים ע"י אתר הסליקה המקוון "אישורית זהב". אתר זה נהנה ממנגנוני האבטחה המחמירים ביותר הקיימים בעולם. לאחר קבלת אישור חברת האשראי דרך "אישורית זהב" והעברת התשלום אלינו, הזמנתך תבוצע בפועל ואני נשלח את המוצר שבחרת. במקביל, אנו נשגר אלייך הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת, אשר תכלול אישור על ביצוע ההזמנה וכן פרטי ההזמנה והמוצר.

זמני האספקה ואספקה

המוצר אותו הזמנת יסופק ע"י האתר במסגרת הזמן המצויינת ליד המוצר באתר. למען הסר ספק מובהר בזה כי מניין הימים יחל רק שני ימי עסקים אחרי סיום ההזמנה, קרי, חיוב הכרטיס והעברת התשלום אלינו ע"י חברת הסליקה. לצרכי סעיף זה, "ימי עסקים" ייחשבו הימים א' עד ו' בשבוע, בלבד.
לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות חברת דואר לכתובת שמסרת במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת.
מובהר בזה כי האתר, מפעיליו והנהלתו מסירים מעצמם כל אחריות לגבי איחורים באספקת המוצר אשר עלולים לנבוע מאירועים שאינם בשליטתם כגון שביתות, השבתות, תקלות במערכת מחשוב, אירוע מלחמתי, פעולות איבה, אסונות טבע כגון רעידות אדמה, פגעי מזג אוויר וכדומה).

מחירים ותשלומים

המחירים המופיעים באתר הינם סופיים, בכפוף לאמור בתקנון זה.
כאמור, עם ביצוע פעולת הרכישה, כרטיס החיוב שאת פרטיו מסרת עם תחילת ביצוע ההזמנה, יחוייב בסכום אשר הופיע ליד המוצר, בתוספת דמי המשלוח – אלא אם כן צויין אחרת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ודמי המשלוח מעת לעת.
הסכום בו יחוייב כרטיסך הוא מחיר המוצר התקף במועד ביצוע ההזמנה על ידך.

מדיניות ביטול רכישה והחזרת מוצרים

ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בכתב בלבד באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך (להלן: "דמי ביטול"). חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח.
דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על ידי הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים, ככל ששולם.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

תגובות גולשים

לבעלי האתר שמורה הזכות המלאה, לשלוט באופן מלא בתגובות המפורסמות באתר ו/או למנוע את פרסומן כליל ככל שהן לא תתישבנה עם רוח האתר.

הודעת שחרור מאחריות

הנהלת האתר והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ’אטים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, בצ’אטים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש (At your own risk).

במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי הנהלת האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו’, אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי הנהלת האתר, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו’, הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

אחריות ושיפוי

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את הנהלת האתר ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו’, כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

הנהלת האתר והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והנהלת האתר, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בירושלים, ישראל.